తెలుగు ఖతులు (ఫాంట్లు)

 
ఖతి  పేరు నమూనా లంకెలు దిగుమతికై లంకెలు సృష్టికర్త
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) శ్రీ పొన్నాల లక్ష్మయ్య

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్

ఖతి నమూనా

దిగుమతి కై (to Download) ఎ.పి.సొసైటీ ఫర్ నాలెడ్జి నెట్‍వర్క్స్
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర

 

ఖతి నమూనా

 

దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర

 

ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర

 

ఖతి నమూనా దిగుమతి కై (to Download) సిలికానాంధ్ర
ఖతి నమూనా

 

దిగుమతి కై (To Download)

 

శ్రీ రవి ప్రకాష్
ఖతి నమూనా

 

దిగుమతి కై (to Download)

 

శ్రీ లక్కిరెడ్డి హనిమరెడ్డి (అమెరికా)

 

  

  

 

1 మొదటగా మీకు కావల్సిన ఖతిపై మౌస్ క్లిక్ చేసాక  "Save this file to disk" అని వస్తుంది. మీ కంప్యూటర్లో కావల్సిన చోట నిక్షిప్తం చేసుకోండి.

 

2 మీ కంప్యూటర్లో  "Start " బటన్ ద్వారా "Control Panel"  లోకి వెళ్ళండి. అక్కడ "Fonts"  అనే ఎంపిక మీద మౌస్ డబల్ క్లిక్ చేయండి.

  3 విండోస్ మెనూలో "File" ఎంపిక చేసుకొని "Install New Font  ఎంపిక చేసుకొని మొదట నిక్షిప్తం చేసుకున్న ఖతి ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోగానే అక్కడ ఉన్న ఖతిని "Add New Font"
  
వద్ద ఎంచుకొని "ok" క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీరు ఎంచుకున్న ఖతి మీ కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం అవుతుంది.
   Click File option on window menu -> Install New Font -> Select the location of Font Installed and Point to Font Installed -> Click Ok
.

4 మీకు కావల్సిన అప్ప్లికేషన్‌లో మిగతా ఖతులతో పాటు నూతన ఖతి కూడా ఉంటుంది.

 

                                          లేదా

 

మీ కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం అయిన ఖతిని Copy చేసుకొని Windows- డైరక్టరీ --> Fonts-> Paste  ద్వారా కూడా మీరు డవున్లోడ్ చేసుకున్న ఖతి మీకు వాడకానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది.

 

Click here to download Inscript Pro Key Board

 

     
 ముంగిలి    |   గురించి  |   తెలుగు భాష   |     సాంకేతికం   |   వనరులు   |       గుమి   |    సలహా సంఘం   |  సంపర్కం 

          Copyright © 2001-2014 Department of Information Technology, Govt. of Andhra Pradesh                                               Site by: Agnatech